Yozgat İl Koordinatörlüğü

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Yozgat İl Koordinatörlüğü Menkul Mal Satış İlanı


DOSYA NO: 2018/01
 Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen menkul malın cinsi, kıymeti ve evsafı;
MAHCUZ MALIN HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI:  Satışa konu menkul mala ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
  MAHCUZ MALLARA AİT BİLGİLER VE RAYİÇ BEDELLERİ
Sıra No Kulak Küpe No Irkı Cinsiyet Doğum Tarihi Kayıtlı olduğu İşletme Gebelik Aşı Bilgisi
1 TR010000785806 Holstain Dişi 15.02.2017 TR660000935185 Boş Şap Aşısı: 18.9.2018, Şap Aşısı: 25.4.2018, Çiçek Aşısı: 24.5.2017, Brucella Aşısı: 1.8.2017 tarihlerinde yapılmıştır.
2 TR010001471073 Holstain Dişi 1.08.2018 TR010000529260 Boş Şap Aşısı: 1.10.2018, Çiçek Aşısı: 1.10.2018  tarihlerinde yapılmıştır.
3 TR010001451693 Holstain Dişi 21.12.2017 TR010000530392 40 günlük Şap Aşısı: 2.10.2018, Şap Aşısı: 16.3.2018 , Çiçek Aşısı: 25.4.2018, Brucella Aşısı: 6.6.2018 tarihlerinde yapılmıştır.
4 TR420003823201 Holstain Dişi 8.11.2017 TR420001022168 Boş Şap Aşısı: 31.10.2018, Şap Aşısı: 7.3.2018, Çiçek Aşısı: 15.8.2018, Brucella Aşısı: 18.3.2018 tarihlerinde yapılmıştır.
5 TR010001199509 Holstain Dişi 6.01.2017 TR010000539223 Boş Şap Aşısı: 2.10.2018, Şap Aşısı: 9.4.2018, Çiçek Aşısı: 9.4.2018, Brucella Aşısı: 29.5.2017 tarihlerinde yapılmıştır.
6 TR800000567025 Holstain Dişi 1.02.2018 TR800000369980 Boş Şap Aşısı: 12.3.2018, Brucella Aşısı: 2.4.2018 tarihlerinde yapılmıştır.
7 TR010001369509 Holstain Dişi 15.08.2017 TR660000935185 Boş Şap Aşısı: 2.4.2018, Şap Aşısı: 18.9.2018, Çiçek Aşısı: 15.5.2018, Brucella Aşısı: 9.11.2017 tarihlerinde yapılmıştır.
8 TR010001435951 Holstain Dişi 23.01.2018 TR010000539223 Boş Şap Aşısı: 2.10.2018, Şap Aşısı: 25.6.2018, Çiçek Aşısı: 15.5.2018, Brucella Aşısı: 15.6.2018 tarihlerinde yapılmıştır.
9 TR010001471068 Holstain Dişi 1.08.2018 TR010000529261 Boş Şap Aşısı: 1.10.2018, Şap Aşısı: 18.12.2018, Çiçek Aşısı: 1.10.2018 tarihlerinde yapılmıştır.
10 TR010001471066 Holstain Dişi 1.08.2018 TR010000529261 Boş Şap Aşısı: 1.10.2018, Şap Aşısı: 18.12.2018, Çiçek Aşısı: 1.10.2018 tarihlerinde yapılmıştır.
11 TR010001471067 Holstain Dişi 1.08.2018 TR010000529261 Boş Şap Aşısı: 1.10.2018, Şap Aşısı: 18.12.2018, Çiçek Aşısı: 1.10.2018 tarihlerinde yapılmıştır.
12 TR010001452815 Holstain Dişi 3.07.2017 TR420001016118 30 günlük İthal Hayvan. Aşı kayıtları yok.
13 TR010001441569 Holstain Dişi 25.12.2017 TR010000539223 Boş Şap Aşısı: 19.3.2018, Şap Aşısı: 2.10.2018, Çiçek Aşısı: 9.5.2018, Brucella Aşısı: 1.10.2018 tarihlerinde yapılmıştır.
14 TR010001435954 Holstain Dişi 23.01.2018 TR660000935185 Boş Şap Aşısı: 18.9.2018, Şap Aşısı: 25.6.2018, Çiçek Aşısı: 15.5.2018, Brucella Aşısı: 15.6.2018 tarihlerinde yapılmıştır.
15 TR800000575142 Holstain Dişi 20.01.2018 TR800000021476 Boş Şap Aşısı: 10.4.2018, Şap Aşısı: 6.11.2018, Çiçek Aşısı: 10.4.2018 tarihlerinde yapılmıştır.
16 TR010001393665 Holstain Dişi 1.11.2017 TR010000000000 Boş Şap Aşısı: 29.11.2017 tarihinde yapılmıştır.
17 TR010001471071 Holstain Dişi 1.08.2018 TR010000529261 45 günlük Şap Aşısı: 1.10.2018, Şap Aşısı: 18.12.2018, Çiçek Aşısı: 1.10.2018 tarihlerinde yapılmıştır.
18 TR800000524540 Holstain Dişi 14.07.2016 TR800000360356 Boş Şap Aşısı: 5.4.2017, Şap Aşısı: 19.5.2018, Çiçek Aşısı: 25.7.2018, Brucella Aşısı: 16.11.2016 tarihlerinde yapılmıştır.
19 KÜPESİZ B.BAŞ Holstain Dişi BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR Boş Tahmini yaşı:13 Aylık
Tahmini canlı ağırlığı:270-300 Kg arası.
 
Satışa konu olan menkul mallar yediemin sıfatına haiz Sarı Kazan Isı Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tarım Ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait Sarıhacılı Köyü. Baltaözü Mevkii Merkez/Yozgat adresindeki hayvancılık işletmesinde bulunmakta olup, ihaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler iş bu adreste bulunan mahcuz malları görme hakkına sahiptir.
MUHAMMEN BEDELİ (KDV Hariç):    78.899,96 -TL (YetmişSekizBinSekizYüzDoksanDokuz Lira DoksanAltı Kuruş)
SATIŞ ŞARTLARI:

1-Menkul malların 1.satışı, 12/02/2019 tarihinde saat:14:00-14:15 arası Erdoğan Akdağ Mah. Karayolları Cad. No:16 Merkez / YOZGAT adresinde yer alan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü’nün Toplantı salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada verilen bedel menkul mala biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci satışta verilen teklif muhammen bedelin % 75’inden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmazsa, ikinci satış 15/02/2019 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Bu ikinci artırmada verilen bedel rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ikinci ihalede (6183 madde 87) en fazla teklif verene, İdaremizce uygun görüldüğü takdirde (6183 madde 62/6) satış yapılacaktır. İkinci ihalede alıcı çıkmaması veya verilen teklif idaremizce uygun görülmemesi halinde birinci satıştan -15- gün sonra başlamak üzere 6 ay içinde pazarlık usulü ile satış yapılacaktır. Satışa çıkarılan menkul mallar açık artırma ve peşin para ile satılır.
 
2-İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlayarak reşit olması, tam ehliyetli olması, nüfus cüzdanı fotokopisini cüzdanın aslı ile beraber şahsen ibraz etmesi; isteklinin tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişisi tarafından yetki belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, tüzel kişiliğin yetki verdiğini gösteren ticaret sicil gazetesinin fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisini cüzdanın aslı ile beraber fiilen açık arttırmaya katılmadan önce idareye ibraz etmesi gerekmektedir.
 
3-Satış blok halinde 19 adet menkul malın toplam tutarı üzerinden yapılacak olup, satışa konu olan mallar tek tek satılmayacaktır. Açık artırma ile satışa çıkarılan mal, tellal tarafından artırma sonunda üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir. Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Açık arttırma esnasında pey sürme işlemi devam ettiği müddetçe ihale bitiş saatine bağlı kalmaksızın müzayede devam ettirilir.
 
4-Alıcı müzayede sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve % 5 faiz, veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve % 5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.
 
5-Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5’ i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı yasanın 10 uncu maddesinin 1. ila 4.  bentleri arasında (1. bent ile 4. bent dahil) sayılanlar kabul edilecektir. Teminat müzayedeye katılmadan evvel idareye ibraz edilir. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcının istemesi ve İl Koordinatörlüğümüzce de gerek görülmesi halinde mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi ile müzayede neticesinde ortaya çıkacak bedelin 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin karar kapsamında olan KDV oranı alıcıya aittir.
 
 
6-İş bu ilan https://yozgat.tkdk.gov.tr internet adresimizde ve çeşitli araçlarla duyurulduğu tarihten itibaren herkesin görebilmesi için Koordinatörlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir. Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup; adrese tebligat yapılamaması halinde iş bu ilan tebliğ yerine geçecektir.
 
7-Satışa iştirak edenlerin ilanda yer alan tüm şartları görmüş ve kabul etmiş sayılacakları ve isteklinin Menkul Malı bizzat yerinde görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından satış tutanağına imza atıldıktan sonra hiçbir itiraz kabul edilmez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilecek olup, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/01 sayılı icra takip dosya numarasıyla İl Koordinatörlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 06/02/2019

    Cimer