Yozgat İl Koordinatörlüğü

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Yozgat İl Koordinatörlüğü Gayrimenkul Satış İlanı


DOSYA NO:2014/01
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti ve evsafı;
TAPU KAYDI: Satışa konu taşınmaz,  Yozgat İli, Kadışehri İlçesi, Çaypınar Mah., Dikilitaş mevkii, 159 Ada, 9 Parselde bulunan 940,69 m² arsa niteliğindeki  taşınmaz ile bu taşınmazın üzerinde inşa edilmiş olan zemin+2 kattan oluşan gayrimenkuldür. Söz konusu gayrimenkulün tapu kayıtlarında cins değişikliği yapılmamış olup, güncel durumu arsa olarak görünmektedir. Gayrimenkule ait yapı kullanım izinleri mevcuttur. Cins değişikliği ile ilgili olarak tüm tapu harçları ve her nevi vergi alıcıya aittir.   
HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI: Satışa konu olan taşınmaz tapu kayıtlarında yer alan ana taşınmaz niteliği arsa olarak yer almakta ve yüzölçümü yaklaşık 940,69 m²’dir. Arsa üzerine inşa edilmiş olan gayrimenkul ise zemin+2 kattan oluşmakta ve yapı kullanım izin belgesi mevcut olup, iş bu yapının tapu kayıtlarında cins tahsisi yapılmamıştır. Gayrimenkul (Bina); betonarme karkas yapı olup, zemin+2 kattan oluşmaktadır. Zemin kat yaklaşık brüt 340 m²  + 20 m² ana giriş kullanım alanı olup, muhasebe odası, müdür odası, wc, mutfak, kazan dairesi, enerji odası ve   kat holü mahallerinden oluşmaktadır. Tüm mahallerin zemini fayans; wc, mutfak ve yemekhane mahallerinde duvarlar seramik, diğer mahallerde duvarlar plastik boyalıdır. 1. Kat yaklaşık brüt 340 m²  kullanım alanlı olup, temizlik odası, kat görevlisi odası, kütüphane, internet odası, çok amaçlı salon, toplantı salonu, çamaşırhane ütü odası, kat ofisi ve antre mahallerinden oluşmaktadır. Tüm mahallerin zemini fayans; wc mahallerinde duvarlar seramik, diğer mahallerde duvarlar plastik boyalıdır. 2. Kat yaklaşık brüt 340 m²  kullanım alanlı olup, 8 (sekiz) oda+banyo, bekleme salonu, ve antre mahallerinden oluşmaktadır. Tüm mahallerin zemini fayans; banyo mahallerinde duvarlar seramik, diğer mahallerde duvarlar plastik boyalıdır. Taşınmazın dış cephesi yalıtım üzeri akrilik boyalıdır. Taşınmazın içerisinde 1 (bir) adet asansör bulunmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ:    710.000-TL (YediYüzOnBinTürkLirası)
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Taşınmazın 1.satışı, 24.11.2015 tarihinde saat:15:00-15:15 arası Çapanoğlu Mah. Cemil Çiçek Cad. No:44/A Merkez/YOZGAT adresinde yer alan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü’nün Toplantı salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 01.12.2015 günü aynı yerde ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada da bu miktar elde edilememişse satış bedeli satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5’ i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10 uncu maddesinin birinci 1. ila 4.  bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faiz den mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Koordinatörlüğümüzce  tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.
4- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Koordinatörlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.
5- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları,  başkaca bilgi           almak isteyenlerin 2014/01 sayılı takip dosya numarasıyla Koordinatörlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/10/2015
 
                                                                                                                            
Selim TÜRKER
İl Koordinatörü

Cimer